Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Strona Głowna March 31 2020 16:16:57
Nawigacja
Strona Głowna

W historii i Legendzie

Świątynia w świetle badań

Wierny Lud Kaszubski

W poezji, pieśni i modlitwie

Pielgrzymki i Odpusty

Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę

Zaprzyjaźnione strony

Kalendarz
Marzec 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Konstantyn Dominik

Konstantyn Dominik Był przewodnikiem wiernych, źródłem natchnień i wzorów. Biskup Konstantyn Dominik, jeden z najwybitniejszych synów Ziemi Kaszubskiej, wzrastał i uświęcał się w głębokiej łączno­ści z Madonną Swarzewską. Urodził się 7 listopada 1870 r. w po­bliskim Gnieżdźewie. Ochrzczony w Sanktuarium Maryjnym Królowej Polskiego Morza, odebrał w rodzinnym domu staranne wychowanie w duchu katolickim i patriotycznym. Matka czytała dzieciom żywoty świętych, ojciec uczył je historii Polski. Razem z rodzeństwem rósł w atmosferze miłości, życzliwości, serdecz­ności i pobożności. Takie cnoty dominowały w tej starej kaszub­skiej checzy, pamiętającej jeszcze czasy przedrozbiorowe.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, jego dalszą edukacją za­jął się wuj ze strony matki, ks. Jakub Derc. Dostrzegając wyjąt­kową prawość charakteru chłopca i predyspozycje do poświęca­nia się innym, sfinansował mu naukę w słynnym Collegium Marianum - progimnazjum biskupim w Pelplinie. Tam młody Ko­stek miał szczęście pozostawać pod wpływami znakomitych wy­kładowców, wśród nich historyka ks. Stanisława Kujota oraz fi­lozofa ks. dr. Romualda Frydrychowicza. To oni wyznaczali mu drogę przez trudy ku gwiazdom - „Per ardua ad astra", drogę zgodną z dewizą collegium, gdzie obowiązywały wysokie wyma­gania naukowe i spartański tryb życia.

Naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum Klasycz­nym w Chełmnie i Seminarium Duchownym w Pelplinie (1893 r.). Wszędzie wyróżniał się skromnością i wybitnymi osiągnięciami w nauce. A wszystko to działo się w czasach gło­du i prześladowań wszelkich przejawów polskości, co nie omija­ło szkół i uczelni katolickich, gdzie przecież - jak w całym zabo­rze pruskim - wykładali Niemcy. Kanclerz Otto von Bismarck, twórca Rzeszy pod hegemonią protestanckich Prus, w ramach swej polityki germanizacji uprawianej na podbitych ziemiach ustanowił m.in. nadzór nad instytucjami kościelnymi, prześla­dując kulturę polską, tak bliską sercu młodego Kostka. Mimo restrykcji, nigdy nie wahał się kultywować polskości w całym swoim życiu.

Święcenia kapłańskie uzyskał 25 marca 1897 r. w Katedrze Pelplińskiej, a w trzy dni później w Kościele Parafialnym w Swarzewie odprawił mszę prymicyjną. Pierwszą pracę duszpaster­ską objął w Gdańsku Oruni. Był wikarym w Kościele św. Igna­cego. Z tej peryferyjnej dzielnicy nad Radunią powołano go (1898 r.) do Chełmna, gdzie piastował funkcję kapelana Klasztoru i Szpi­tala Sióstr Miłosierdzia. W Chełmnie był też prefektem nowo powołanego Collegium Albertinum -' najlepszego wkrótce gim­nazjum na Pomorzu. Stamtąd wrócił do Pelplina (1911 r.), gdzie biskup Augustyn Rosentreter powierzył mu stanowisko wice-rektora, a następnie rektora Seminarium Duchownego. Alumni uważali go za swego przyjaciela i ojcowskiego opiekuna całego konwiktu. Garnęli się do niego z całym zaufaniem również wte­dy, kiedy trzeba było ich bronić w pamiętnym toruńskim proce­sie filomatów oskarżonych o urządzanie obchodów rocznic victorii wiedeńskiej, Konstytucji 3 Maja i powstań narodowych. Do kogo mieli się zwracać, jeśli nie do niego, tego, który potajemnie uczył ich literatury polskiej i historii Polski. Tego, o którego nie­ugiętej postawie krążyły legendy z czasów największych prze­śladowań, czasów aresztowania arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego, prymasa Mieczysława Ledóchowskiego. Pomoc, wsparcie duchowe i materialne - na to zawsze mogli liczyć nie­zawodnie.

20 stycznia 1928 r. Pius XI mianował kanonika Konstantyna Dominika biskupem tytularnym i sufraganem Diecezji Chełmiń­skiej. Ziemia Kaszubska doczekała się swojego biskupa. Bisku­pa umiejącego mówić po kaszubsku, któremu wierni ze śmiało­ścią powierzali swoje troski, u którego szukali rad i pocieszenia. Wszędzie pozdrawiano go pieśnią: „Witaj nam w kaszubskich stronach, gdzie kołyska stała twa... ".

W Swarzewie bywał wielokrotnie. Na dwa lata przed wybu­chem wojny wraz z ordynariuszem ks. biskupem Stanisławom Okoniewskim koronował statuetkę Matki Boskiej Królowej Pol­skiego Morza. Był już wtedy schorowanym człowiekiem. Kiedy zagrzmiały działa okrętowe „Schleswiga-Holsteina", z trudem chodził o własnych siłach. Okupanci uwięzili go w Gdańsku. Dzięki internowaniu uniknął okrutnego losu, jaki spotkał księ­ży pelplińskich zamordowanych 20 października 1939 r. przez
komando gestapowca Gustawa Hogenfelda, bezskutecznie po­szukującego Biblii Gutenberga, którą zdążono wywieźć przez Rumunię i Francję do Kanady.
Biskup Konstantyn Dominik umarł 7 marca 1942 r. w Gdań­sku. Tam też był pochowany, na cmentarzu w Oruni. Po wojnie zgodnie z jego wolą szczątki biskupa złożono (1949 r.) na cmen­tarzu w Pelplinie.
Wychowankowie ks. Konstantyna Dominika, m.in. ks. dr Pa­weł Nowicki - profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil­nie, ks. dr Władysław Lega - szambelan papieski, ks. dr Tade­usz Glemma - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, biskupi: Bernard Czapliński i dr Zygfryd Kowalski - sufragani chełmiń­scy, a także dr Kar! Maria Splett - ordynariusz gdański, zgodnie podkreślali w swoich wspomnieniach świętość postaci biskupa Dominika. Jego życie wzbudzało powszechny szacunek i naj­wyższe uznanie. Miał ręce niewinne i serce czyste.

Kaszubi modlą się, by był wyniesiony na ołtarze. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Biskupa Dominika

 Dodane przez Administrator dnia January 20 2007 19:51:0517748 Czytań - Drukuj
Copyright © Parafia NNMP 2007
Zapraszamy na Kaszuby! Powered: eXtreme-Fusion