Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Strona Głowna January 27 2023 12:50:52
Nawigacja
Strona Głowna

W historii i Legendzie

Świątynia w świetle badań

Wierny Lud Kaszubski

W poezji, pieśni i modlitwie

Pielgrzymki i Odpusty

Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę

Zaprzyjaźnione strony

Galeria zdjęć

Kalendarz
Styczeń 2023
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Cuda i Wota

Cuda i Wota

Królowa Polskiego Morza słynie cudami. Sława cudów była główną przyczyną ukoronowania Madonny Swarzewskiej koronami papieskimi w roku 1937.

 

Koronacja

 

W dokumencie koronacyjnym Świętej Kongregacji Rytów czyta­my: że figura Swarzewskiej Pani otoczona jest licznymi wotami świadczący­mi o żywym kulcie, o pamięci wiernych i o laskach, które dla swoich wier­nych wyprasza Najłaskawsza Boża Rodzicielka221. Obecnie w sanktuarium swarzewskim nie ma żadnej księgi spisów wydarzeń cudownych. Może pro­wadzono je dawniej, lecz w zawierusze wojennej zaginęły!? Nie prowadzi się też żadnego rejestru wotów222. O tym, że cuda miały tu miejsce dowia­dujemy się z dokumentów wizytacyjnych, z obrazu-mapy i z tablicy krótkie­go opisania. Już samo pojawienie się figury Królowej Polskiego Morza w Swarzewie zostało uznane przez miejscową ludność za cudowne223. Prze­niesiona do Helu gromadziła okoliczną ludność i zasłynęła również tam cu­dami224. Figura pojawiła się ponownie w Swarzewie na początku wieku XVI i to zjawienie uznano za cudowne225. Tu w Swarzewie Królowa Pol­skiego Morza rozsławia swoje imię wieloma cudami226. Trudno jest obec­nie, wobec braku spisu cudów, o chronologiczne określenie poszczegól­nych. Liczne kiedyś wota, jako dowodne świadectwa ludzkiej wdzięczności, są niemymi świadkami doznanych cudów i łask za przyczyną Matki Boskiej Swarzewskiej227. Niemożliwe jest ustalić czasowe ramy dla cudów wyszcze­gólnionych w obrazie-mapie z roku 1684. Główny wątek tych cudów prowadzi nas na wody morskie, gdzie w śmiertelnej topieli ratuje się kilku żeglarzy, którzy jako dzieło wotywne fundują w Swarzewie pierwotną kaplicę228. To samo źródło stwierdza, że ocaleni żeglarze złożyli liczne wota. Obraz-mapa utrwalił w zapisie, że chorzy, niewidomi, chromi, niemi i inni doznali tu wielu łask. A wielu innych ucieka się pod opiekę Matki Bo­skiej Swarzewskiej230.

Z końca wieku XVII, wedle „Obrazu-mapy", otrzymaliśmy geografi­czne rozprzestrzenienie sławnej łaskami Matki Boskiej Swarzewskiej. Nie tylko mieszkańcy Swarzewa czy pobliskiego Pucka, ale i innych miejsco­wości Pomorza przychodzą do swarzewskiego sanktuarium, by dziękować za łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej231.

Do dokumentów pisanych zaliczyć należy tekst z roku 1755 na płycie drewnianej, dawniej umieszczonej w kaplicy — studzience, a obecnie od kilkunastu lat w kościele swarzewskim. Pierwszymi słowami tekstu są: „któ­ry się rozlicznymi cudami rozsławił", że cudów tych nie można zliczyć: „...od Niej zapłata na wszystkich obfita...”, „...Bo kto przy tym obrazie z Maryi przyczyny zliczy laski, co świadczy Bóg w Trójcy Jedyny?” Tekst mó­wi o charakterze cudów:

„O jak wielu szczęśliwie burzące się wody
Morskie przebiegli w brzegi bez naymniejszej szkody!
O ślepych, niemych, chromych, leżących w chorobie,
Co mówić? Lub też w inszej będących złej dobie?
Bez liczby o przyczynę Maryę tu proszą,
A wnet wzrok, mowę, zdrowie, pociechę odnoszą”.

Ukazana jest tu nie tylko sfera uzdrowień fizycznych, ale również po­moc w sferze ludzkiej duchowości.

Dowodnym świadectwem na wielość cudów są wspomniane wyżej do­kumenty z XVII w. dotyczące przekazania wotów i kosztowności kościel­nych ze Swarzewa do klasztoru Brygidek w Gdańsku w czasie najazdu szwedzkiego, jak i potwierdzenie odbioru tych kosztowności, kiedy niebezpieczeństwo ustało232. W spisie tym wspomniano 30 tabliczek wo­tywnych233. O wotach w kościele swarzewskim wspomina dokument wizy­tacyjny parafii Swarzewo. Wizytację przeprowadził 17 marca 1687 r. z po­lecenia biskupa B. Madalińskiego, archidiakon pomorski ks. Albinowski. Wizytator nadmienił, że w kościele swarzewskim znajdują się bardzo liczne wota potwierdzające liczne cuda234. Wizytator biskupa S. Szembeka zapisał, że figura swarzewska słynna jest cudami i wymienił 86 srebrnych tabliczek, dodając, że na szyi Dzieciątka Jezus zawieszone są srebrne kora­liki w liczbie 10235. Archidiakon pomorski B. Złocki w roku 1766 zwrócił uwagę, że wizerunek Madonny w Swarzewie jest po prostu cudownym i zbiera się wokół okoliczna ludność szukając pomocy w swoich potrze­bach236. Z akt wizytacyjnych ks. J. Bastkowskiego z 20 marca 1872 r. do­wiadujemy się, że w Swarzewie znajdowało się wówczas 46 różnych wo­tów237. Między poł. wieku XIX a rokiem 1903 liczba wotów waha się między 50 a 30238. O rozmaitości darów wotywnych opowiedziała przed wojną J. Obrąpalska - „Do Swarzewa poczęły płynąć tłumy, składając u stóp Maryi swe żale i cierpienia, również dziękczynienia i dowody wdzięczności wyrażone w licznych wotach i pamiątkach bólów i kalectw, których tutaj u cudownej Matki Swarzewskiej pozbyto się raz na zawsze. Mnogie bardzo krokwie odkopane przy budowie kościoła, to świadkowie najlepsi cudów, jakie się tu dokonały; stały się one zbędnymi dla tych, któ­rzy je tu składali, a którzy przedtem bez nich obywać się w żaden sposób nie mogli239. Jest to rozstrzygający opis o stanie wotów w międzywojniu. Obecnie liczba wotów osiąga liczbę 200. Są to tradycyjne tabliczki, korale, krzyżyki, kawałki bursztynu. Żaden cud nie został na przestrzeni wieków opisany, pozostały tylko ogólnikowe przekazy, że u stóp Matki Bożej w Swarzewie gromadzili się wierni, że prosili ją o wstawiennictwo do Jej Syna w różnych potrzebach, i że bywali wysłuchani, czego dowodami rzeczowy­mi są liczne wota. Wśród wotów poczesne miejsce zajmują dary wotywne, złożone w Swarzewie przez opata Cystersów w Oliwie Aleksandra Kęsowskiego z Bautzendorf w latach 1645-1666. Wedle Fridricha na jed­nym z wotywnych dzieł srebrnych widział napis:

“Vivere vis sine vac,
tu cum sis filius Evae, funde frequenter „Ave”
Matri, quae liberat a vae”240.

A. Necel podał, że cudów w Swarzewie było bardzo dużo241. Doku­mentując je, spisywał ustne przekazy z pokolenia na pokolenie. Wśród tych relacji opisał zdarzenie, iż właściciel pobliskiego Poczernina sprowadził do Swarzewa duchownego protestanckiego, ten nie mógł przez cały czas swe­go urzędowania wygłosić jednego kazania, bo „odbierało mu mowę, skoro jeno na kazalnicę wylazł" i „jak chciał figurę Matki Boskiej z kościoła niec­nie wyrugować, to mu ręce zdrętwiały". Być może, opis ten przywołuje nam wydarzenia z połowy XVI w. W czasie zarazy w roku 1776, kiedy miejsco­wa ludność „z nikąd nie mogła szukać pomocy, to szukała opieki u stóp Matki Boskiej Swarzewskiej, i stąd jak głosi podanie ludowe – otrzymała pomoc”242. Cudem nazywa się obecność cudownej figury Królowej Polskie­go Morza, iż przez wiele lat ucisku i niewoli Swarzewska Matka Boska, skupiająca wokół siebie rybaków i wszystkich północnych Kaszubów, krzepiła ich w wytrwaniu przy „polskiej mowie i katolickiej wierze"243.

Lud tutejszy, zwłaszcza ludzie morza, w dużej powściągliwości mówią, jak wiele zawdzięczają swojej Królowej. Dzięki Jej pomocy udało się im dopłynąć do brzegu, wyjść z kolejnego morskiego niebezpieczeństwa. Wi­zerunek Królowej Polskiego Morza w latach międzywojennych był prawie na wszystkich statkach polskich. Był również na s/s Piłsudskim. Wielu członków przeróżnych załóg zawdzięcza ocalenie Matce Boskiej Swarze­wskiej, kiedy w latach wojennych tonęli na różnych morzach świata. Przy­znawano Madonnie Swarzewskiej tytuł „opiekunki statku". Dzięki Matce Boskiej Swarzewskiej, nikt z załogi „Piłsudskiego" w trudnych latach wojny nie doznał najmniejszego obrażenia. W roku 1975 na filarze w kościele swarzewskim znaleziono mosiężną tabliczkę z napisem: „Tu się modliłem, tu zostałem wysłuchany"244.

 


221 Z „dekretu koronacyjnego": „Innumerata dona quibus sacra haec Imago circumdatur, grati animi fidelium documento et memoriam revocant enmiarum gratiarum quas Ipsa Benignissima Deipara indulgere solet".
222 Według relacji ks. L. Dambka.
223 F a n k i d e j s k i, dz. cyt., s. 77.
224 Z obrazu-mapy: „Beatissima Virgo ob immemorabili temperę Heelae miraculis clarevit".
225 B r o s i g, dz. cyt., s. 98. Fankidejski, dz. cyt., s. 78.
226 P a n k i d e j s k i, dz. cyt., s. 77-78.
227 Szołdrski,dz.cyt.,s.543.
228 "Navigantes de periculo vitae liberati sacellum Swarzoviae in honorem BMV fundant".
229 "Navigantes salvati vota Bcatissimae Virgini euplent".
230 "...capti, caeci, ciaudi varioque morbo tacti salvantur...".
231 "Civitas Pucensis mutaque Pomeraniae loca...".
232 ADCh, G-ll, f. 135/135v i ADCh, G-ll, f. l35/136/136v. Sz o ł d r s k i, dz. cyt., s. 543.
233 ADCh, G-ll, f. 135: "...Triginta tabellae argentae...".
234 ADCh, G-20a, f. 50/50v i G-20b, f. 30v: "...Argenteae tabulae votivae at Beatissimam Virginem cuius hic ad marę Balticum miraculis clavcre dicitur Imago...".
235 ADCh, G-15, f. 89v/90: „Tabulae arhenteae votivae — 86 Rosae aurcae pan/ullimae ad instar dimidii solidii circa collum parvuli Jesu".
236 ADCh, G-63a, f. 67/68.
237 Szoldrski,dz.cyt.,s.544.
238 F r idric ti.dz.cyt., s. 326.
239 Obrąpalska.dz. cyt., s. 4.
240 F r i d r i c h, dz. cyt., s. 331; thim. za ks. Neclem „Chciałbyś być wolnym od cierpień, tyś co synem Ewy. Odmawiaj często „Zdrowaś" na cześć Matki, która od cicipień uwalnia".
241 Necel A., Krwawy sztorm, Warszawa 1975, s. 88,229,286.
242 D e r c, Z historii pielgrzymek, s. 7.
243 Rodziewicz B., By im przeżegnała morze. Zorza 24:1976, nr 34.
244 Necel W., dz. cyt., s. 73.

Dodane przez Administrator dnia February 04 2007 18:13:1915061 Czytań - Drukuj
Copyright © Parafia NNMP 2007
Zapraszamy na Kaszuby! Powered: eXtreme-Fusion